REGULAMIN SKLEPU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com.pl prowadzony jest przez firmę „Lux Metal” Marek Florczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Bychowska 55 04-536 Warszawa , telefon: 501 337 483 e-mail: luxmetal@luxmetal.pl, NIP 522-189-53-57, REGON: 140695114 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  • 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.luxmetal.pl oraz www.luxmetal.com.pl
  • 3. Definicje:
   • a. Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com.pl
   • b. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • c. Sprzedawca -  „Lux Metal” Marek Florczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Bychowska 55 04-536 Warszawa , telefon 501 337 483 e-mail: luxmetal@luxmetal.pl , NIP 522-189-53-57, REGON: 140695114 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
   • d. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
   • d. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
   • e. Dni kalendarzowe - wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
   • f. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację,
   • g. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
   • h. Oferta indywidualna - oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
   • i. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
   • j. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
   • k. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
   • l. Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
   • m. Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
   • n. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
  • 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
   • a. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
   • b. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
  • 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  • 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

  • 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 3. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
  • 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
  • 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
  • 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
  • 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
  • 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
  • 9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w Zamówieniu lub rezygnacja z Zamówienia możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny 501 337 483 lub wysyłając e-maila na adres: luxmetal@luxmetal.pl.
  • 10. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 7 dni roboczych.
  • 11. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
  • 12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
  • 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni roboczych braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 

§3. PŁATNOŚCI

  • 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych lub euro i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  • 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
  • 3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
   • a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
   • b. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
   • c. płatność za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  • 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania wpłaty na poniżej wskazane konto bankowe Sprzedawcy:
   • „Lux Metal” Marek Florczyk
   • ul. Bychowska 55
   • 04-536 Warszawa 
ING: 88 1050 1025 1000 0092 2481 5390
  • 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
  • 7. W celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.

§4. DOSTAWA

  • 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
   • a. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
   • b. dostarczenie Produktów przez Pocztę Polską lub kurierem.
  • 2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
  • 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
  • 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
  • 5. Przy zakupach powyżej 1000zł brutto koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca (z wyjątkiem paczek o nietypowych wymiarach oraz wysyłek paletowych) - koszt takiej wysyłki jest ustalany z Kupującym.
  • 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
  • 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

  • 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
  • 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody.
  • 3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
  • 4. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres luxmetal@luxmetal.pl
  • 5. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
  • 6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
  • 7. Postanowienia punktów 1 - 6 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 

§6. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY FIZYCZNE

  • 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
  • 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o przesłanie opisanej reklamacji do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: luxmetal@luxmetal.pl
  • 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
  • 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. 
  • 5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:
   • 

„Lux Metal” Marek Florczyk
   • ul. Bychowska 55

   • 04-536 Warszawa
  • 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  • 8. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego - a w szczególności monitora - nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§7. GWARANCJA

  • 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 2-letnią gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
  • 2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie Dowodu zakupu).
  • 3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany - w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
  • 4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
  • 5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi Dowód zakupu.
  • 6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
  • 7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
  • 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  • 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
  • 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
   • a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
   • f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • g. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   • h. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
  • 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
  • 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia odstąpienia.
  • 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
  • 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
  • 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
  • 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.


§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
  • 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
  • 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
  • 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: luxmetal@luxmetal.pl  lub zadzwonić pod numer telefonu 501 337 483.

§10.POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • 1. Szanując prawa Kupującego oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Obsługa sklepu została odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  • 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma „Lux Metal” Marek Florczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Bychowska 55, 04-536 Warszawa, Tel.: 501 337 483, e-mail: luxmetal@luxmetal.pl , NIP 522-189-53-57, REGON: 140695114, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  • 3. W Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
   • a. Imię i nazwisko - podczas składania zamówienia Kupujący będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby Sprzedawca mógł wysłać zamówienie oraz miał możliwość kontaktu z Kupującym
   • b. Adres zamieszkania - potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.
   • c. Numer telefonu – potrzebny w przypadku konieczności kontaktu z Kupującym np. w celu potwierdzenia zamówienia
   • d. Adres email - poprzez email Sprzedawca wysyła potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki
   • e. Adres - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   • f. Cookies – Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupujących. Kupujący może zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponuje się wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  • 4. Podanie powyższych danych jest konieczne dokonując zakupu w naszym Sklepie, po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna. Sprzedawca przechowuje dane w bazie aby ułatwić Kupującym w przyszłości zakupy w Sklepie internetowym,
  • 5. Każdy Użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.
  • 6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak dane dostępu do Twojego konta bankowego.
  • 7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres: luxmetal@luxmetal.pl 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • a. niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
   • b. działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
   • c. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
   • d. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com.pl, i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
   • e. skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
   • f. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
   • g. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
  • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 • 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 roku.
 • 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • 6. Zawartość Internetowego Sklepu www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com..pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com..pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 • 7. Internetowy sklep www.luxmetal.pl i www.luxmetal.com..pl nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 • 8. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 9. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • 10. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.